ACTIVITIES

EVENT > เชิญผู้ที่สนใจร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลขนสายสีเขียวพัทยา
เชิญผู้ที่สนใจร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลขนสายสีเขียวพัทยา
15 กันยายน 2563 เวลา 13:35 น.

เชิญผู้ที่สนใจร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลขนสายสีเขียวพัทยา ภายใต้การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตามที่เมืองพัทยา ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้ดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งขั้นตอนการศึกษาจะต้องมีการจัดให้มีการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน  (Market Sounding ครั้งที่ 1 Market Sounding Seminar)

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เมืองพัทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการดำเนินงานทั้งในและต่างเทศ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและนักวิชาการ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการกำหนดแนวทางให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนโครงการตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  24 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบัวสวรรค์ โรงแรมพูลแมน พัทยา โฮเทล จี

ในการนี้เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

หากมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่

  • คุณณัฐธยาน์  สดสูง โทร 081-466-1580
  • คุณชตะวัน  คลังกลาง โทร 089-810-7949

 

 

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved