ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ลงทุน (Market Sounding) (สัมมนาสรุปผลโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ลงทุน (Market Sounding) (สัมมนาสรุปผลโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
16 September 2020 time 10:49

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ลงทุน (Market Sounding) (สัมมนาสรุปผลโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ ศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Transit Oriented Development: TOD) ซึ่งปัจจุบันการศึกษาอยู่ในขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย การจัด Market sounding และการประชาสัมพันธ์ ตามขอบเขตของการศึกษาโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรับเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลการการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ร่างแม่บทการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งหรือแผนแม่บท TOD ประเทศไทยและสรุปผลการศึกษาเมืองต้นแบบ TOD 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี ตลอดจนผลกระทบการศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความรู้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการสำหรับนำมาประกอบผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ในการนี้ สนข. จึงขอเชิญท่านหรือ ผู้แทนเข้าร่วมการสัมมาผู้ลงทุนฯ โดยส่งแบบตอบรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tod.thaiotp@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิงค์ กำหนดการและแบบตอบรับ

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved