ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564
08 February 2021 เวลา 11:02 น.

สภาวิศวกรขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 15 มาตรา 19 และมาตรา 37 ประกอบกับข้อ 4 ข้อ 8 และข้อ 9 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่ สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้ คณะกรรมการสภาวิศวกรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับในการดำเนินงานของสภาวิศวกร คณะกรรมการ สภาวิศวกรต้องจัดทำแผนการและงบประมาณประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร เมื่อที่ประชุม มีมติเห็นชอบแล้วจึงดำเนินงานได้

โดยให้คณะกรรมการสภาวิศวกรจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรในปีที่ล่วงมาคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีรับรองเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และในการประชุมใหญ่ให้มีสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน เข้าประชุม จึงถือว่าครบองค์ประชุม สภาวิศวกรจึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่้ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

สมาชิกสภาวิศวกรท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th หรือสอบถามทางสายด่วน 1303

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved