ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญกรอกแบบสำรวจผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่มีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ขอเชิญกรอกแบบสำรวจผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่มีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
07 September 2021 time 10:02

ภายใต้โครงการพิเศษเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19 (Special Program for Research Against COVID-19, SPRAC)

คณะวิจัยใคร่ขอความคิดเห็นของท่านในการตอบแบบสอบสำรวจภายใต้โครงการพิเศษเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19 (SPRAC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) สำหรับเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (JICA Project for AUN/SEED-Net) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ที่มีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศต่างๆ

เกี่ยวกับแบบสำรวจ

แบบสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในปัจจุบันจากการระบาดของโควิด-19 ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเน้นที่ 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศศรีลังกา กัมพูชา ญี่ปุ่น และไทย ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจระหว่างประเทศนี้จะช่วยให้คณะวิจัยเปรียบเทียบและทำความเข้าใจความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้นคณะวิจัยจะนำข้อมูลดังกล่าวใช้ในงานวิจัยระยะถัดไปเพื่อพัฒนาความสามารถของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในการตอบสนองต่อวิกฤติโรคระบาดในอนาคต

การรักษาความลับของข้อมูล

ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะถูกลบออกหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมและนำเสนอเป็นบทสรุปเท่านั้น โดยจะไม่มีการระบุข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละท่าน

โครงร่างแบบสำรวจ แบบสำรวจประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของท่านและบริษัทของท่าน 
- ส่วนที่ 2 ผลกระทบจากโควิด-19 
- ส่วนที่ 3 มาตรการเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19
- ส่วนที่ 4 คำแนะนำและข้อเสนอแนะของท่าน

ระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจ แบบสำรวจนี้ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ในการตอบ คณะวิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าและการอนุเคราะห์ข้อมูลที่มีส่วนสำคัญในงานวิจัยนี้ 

เมื่อท่านกดปุ่ม เริ่มทำแบบสำรวจ ท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลในการสำรวจในครั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดในแบบสำรวจ ท่านสามารถติดต่อ ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์ ได้ที่ kriengsak@siit.tu.ac.th

คลิ๊ก >> เริ่มทำแบบสำรวจ

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved