ACTIVITIES

EVENT > ประกาศเชิญชวน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย
ประกาศเชิญชวน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย
14 October 2021 เวลา 11:18 น.

กรมการขนส่งทางบก ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน 
โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย
เปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน  ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 64 – 5 พ.ย. 64

เอกชนที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนได้ที่ ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนสงทางบก (ทุกวันทำการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ดาวน์โหลดเอกสารประกาศเชิญชวนได้ที่ www.dlt.go.th

การเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อยื่นประกอบการซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

กรณีผู้มีอำนาจมาดำเนินการเอง

  1. เงินสด/เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม “กรมการขนส่งทางบก” จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  2. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)

กรณีมอบอำนาจ

  1. เงินสด/เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม “กรมการขนส่งทางบก” จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  2. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงพร้อมติดอากรแสตมป์
  3. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจแสดงพร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง
  4. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ
  5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)

*กรณีเช็คต้องออกให้โดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น*

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า โทร 02-271-8492-3 ในวันและเวลาราชการ

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved