ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC"
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC"
21 November 2019 เวลา 11:22 น.

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC" ในวันที่ 12-13 ธันวาคม  2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องธาราเทพ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลัก Balanced Scorecard (BSC) เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินศักยภาพ และปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการสมาคมการค้า ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่สมาคมการค้า สมาชิกสมาคมการค้าและผู้ประกอการ หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมการอบรม ฯ โปรดสแกน QR-CODE ลงทะเบียนดัง Poster ประชาสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรดา ธารารมย์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 02-547-5970

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved