ACTIVITIES

EVENT > การรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการ MRE
การรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการ MRE
15 January 2020 เวลา 16:40 น.

คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE รุ่นที่ 20) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563 ...คลิกดูรายละเอียด www.re.tbs.tu.ac.th

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved