ACTIVITIES

EVENT >
19 January 2023 เวลา 16:51 น.

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง เลขที่ TS12-S-23

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะจัดหาและจ้างก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 KV จอมทอง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 KV แม่สอดสำหรับโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 โดยทำสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า k) โดยใช้งบประมาณ กฟผ.

ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) : 69,900,000 บาท

การขายเอกสารประกวดราคา ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

การยื่นซองประกวดราคา กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น – 10.00 น. และเปิดซองประกวดราคาเวลา 10.00 น. ณ ห้องประกวดราคา  ชั้น 1 อาคารผ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ท.082 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved