ACTIVITIES

EVENT > ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟัง
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟัง
29 May 2023 เวลา 14:45 น.

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ประกอบการจัดทำ ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน
และ ร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓

ด้วย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ. มีความประสงค์จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของ ภาคเอกชน เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวประกอบการจัดทำ ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับ การคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓ ความตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ผู้ประกอบการจัดหาและติดตั้งระบบจัดการจราจร จัดเก็บค่าผ่านทาง และที่เกี่ยวเนื่อง ผู้ประกอบการบริหารจัดการกิจการทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษ และที่เกี่ยวข้อง นักลงทุน สถาบัน การเงิน และภาคเอกชนทั่วไปที่สนใจโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ประกอบด้วย สาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญา ร่วมลงทุน และแบบสอบถามความคิดเห็น โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ได้ที่ ww.eat.co.th ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสามารถแสดงความคิดเห็นของท่าน ตามแบบสอบถาม และจัดส่งให้ กทพ. ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ กทพ. (kptseminar@exat.co.th) ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา จัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ให้เกิดความเหมาะสม และความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่อไป

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved