ACTIVITIES

EVENT > ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ฉบับที่ 2
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ฉบับที่ 2
25 March 2020 เวลา 14:47 น.

เรื่อง     ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)


เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการก่อสร้าง


อ้างถึง  หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ที่ 0027/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


            ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งเรื่องให้ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการก่อสร้าง ส่งหนังสือขอสงวนสิทธิ์ขอรับการผ่อนผันหรือชดเชยกับทางผู้ว่าจ้าง กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) รายละเอียดดังทราบแล้วนั้น


            ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในประเทศไทยกำลังเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในวงกว้าง นอกเหนือจากปัญหาการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างจากประเทศจีน และประเทศต่างๆ ที่ต้องปิดสายการผลิตลงและไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามที่ผู้ประกอบการสั่งได้แล้ว ยังมีปัญหาการปิดพื้นที่เนื่องจากมีผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ใกล้เคียง และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและแรงงานก่อสร้างที่ทยอยกลับภูมิลำเนา เป็นผลให้โครงการก่อสร้างล่าช้า อาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด


            สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานของท่านส่งหนังสือขอสงวนสิทธิ์ขอรับการผ่อนผันหรือชดเชยกับทางผู้ว่าจ้าง และโปรดส่งสำเนาหนังสือกลับมายังสมาคมฯ ทางอีเมล์ office@tca.or.th เพื่อสมาคมฯ จักได้รวบรวมเป็นข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน


            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ 

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved