ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ลงทุน (Market Sounding (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่เมืองต้นแบบ: จังหวัดชลบุรี) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ลงทุน (Market Sounding (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่เมืองต้นแบบ: จังหวัดชลบุรี) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
29 July 2020 time 14:05

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ ศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Transit Oriented Development: TOD) ซึ่งปัจจุบันการศึกษาอยู่ในขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย การจัด Market sounding และการประชาสัมพันธ์ ตามขอบเขตของการศึกษาโครงการฯ สนข. ได้กำหนดให้มีการสัมมนาผู้ลงทุน (Market Sounding) (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่เมือง ต้นแบบ:จังหวัดชลบุรี) ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องพิมาน ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอผลการศึกษาพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ร่างผังเฉพาะ (Specific Plan) ร่างผังการออกแบบชุมชน (Urban Design) ร่างผังระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) ร่างผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการในพื้นที่ ร่างแผนงานโครงการการลงทุนและระยะการพัฒนา ร่างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และร่างผลกระทบทางสังคม ตลอดจนการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ/การเงิน กฎหมาย มาตรการ และรูปแบบการลงทุนหรือร่วมทุน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ ในการนี้ สนข. จึงขอเชิญท่านหรือ ผู้แทนเข้าร่วมการสัมมาผู้ลงทุนฯ โดยส่งแบบตอบรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tod.thaiotp@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิงค์ กำหนดการและแบบตอบรับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายกฤชพัชร์ เพชรธนสาร ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 096-837-5093  

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved