INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT ขอเชิญผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีแคมป์ที่พักในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตฯ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานก่อสร้าง
ขอเชิญผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีแคมป์ที่พักในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตฯ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานก่อสร้าง
23 July 2021 เวลา 16:30 น.

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีแคมป์ที่พักในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานก่อสร้าง (ตามสิทธิ์ประกันตน มาตรา 33) โดยสามารถส่งแบบฟอร์มข้อมูลเป็น Excel File และ PDF File ทาง Email : ssohealthy@gmail.com

>> ตรวจสอบรายชื่อบริษัทผู้ประกอบการและแคมป์ที่พักได้ :: ที่นี่...
>> Download แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ :: ที่นี่...

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะประสานงานแจ้งคิวฉีดวัคซีนให้ท่านทราบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดรถรับ-ส่งแรงงาน เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: บริษัทที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นบริษัทก่อสร้างที่มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  2. มีแคมป์ที่พัก ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(** ทั้งนี้ขอให้เป็นแคมป์ที่พักจริง โดยกระทรวงแรงงานจะลงพื้นที่เพื่อทำการประเมินอีกครั้ง **) 

ประสานงาน : กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02-956-2500, 2502 และ 2510

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved