INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารฯ เข้าพบหารือร่วมกับ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฯ
นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารฯ เข้าพบหารือร่วมกับ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฯ
21 มิถุนายน 2565 เวลา 16:25 น.

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายกานต์ ชัยเจริญไมตรี และนายกำลาภ วิวัฒน์พลกุล กรรมการบริหาร เข้าประชุมหารือร่วมกับ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในประเด็นการทบทวนแนวทางการกำหนดค่า K ของงานก่อสร้างจากปัญหาความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างภาครัฐ [ 21 มิถุนายน 2565 ]

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved