INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT นายวินัย สุวรรณขจิต กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
นายวินัย สุวรรณขจิต กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
16 September 2022 เวลา 13:32 น.
นายวินัย สุวรรณขจิต กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเพื่อการเจรจาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP)

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าฯ เพื่อไปสู่การจัดทำ "ร่างภาคผนวก (Annex) ของความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าฯ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" จัดโดย กรมบัญชีกลาง ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเซี่ยงไฮ้ โรงแรม Swissotel Bangkok [ 15 กันยายน 2565 ]
Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved