INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
25 November 2022 time 10:09

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0

  • ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน
  • ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน
  • ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน
  • แนวทางการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

ดาวน์โหลด >> หนังสือมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved