คณะกรรมการบริหาร

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช

ตำแหน่ง นายกสมาคม

นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง

ตำแหน่ง อุปนายก

นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา

ตำแหน่ง อุปนายก

นายธนัท เวสารัชชานนท์

ตำแหน่ง อุปนายก

นายประเสริฐ คงเคารพธรรม

ตำแหน่ง อุปนายก

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข

ตำแหน่ง เลขาธิการ

นายดนุช ยนตรรักษ์

ตำแหน่ง เหรัญญิก

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

ตำแหน่ง กรรมการ

นายปิติพันธ์ุ ธนศรีวนิชชัย

ตำแหน่ง กรรมการ

นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี

ตำแหน่ง กรรมการ

นายศิรวัจน์ โอฬารธนสิน

ตำแหน่ง กรรมการ

นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา

ตำแหน่ง กรรมการ

นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล

ตำแหน่ง กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ ดิฐพงศ์ภักดี

ตำแหน่ง กรรมการ

นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายรุจน์ทัย รักราชการ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายวินัย สุวรรณขจิต

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสมชัย สันตินิภานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ

นายอาภาธร กรรณสูต

ตำแหน่ง กรรมการ

นายอนุชิต หวั่งหลี

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสุเมธ สุรบถโสภณ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสันติ จันทร์แสงเพ็ชร์

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวกรกนก เชาว์ปรีชา

ตำแหน่ง กรรมการ

Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved