NEWS

CONSTRUCTION NEWS > เปิดมุมมองการศึกษา และการผลิตบุคลากรอาชีวะไทยในสายงานก่อสร้าง
เปิดมุมมองการศึกษา และการผลิตบุคลากรอาชีวะไทยในสายงานก่อสร้าง
25 March 2020 เวลา 09:14 น.

 


 


การพัฒนาประเทศมักเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นลำดับแรก บุคลากรในสายอุตสาหกรรมก่อสร้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น การศึกษาในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงานก่อสร้าง ตั้งแต่ระดับช่างเทคนิคหรือระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับผู้คุมงาน จึงอาจกล่าวได้ว่าบุคลากรในสายงานก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ต่างจากบุคลากรในสายงานอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน สำหรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติการในสายงานก่อสร้าง ส่วนหนึ่งมาจากภาพลักษณ์ด้านลบที่คนทั่วไปรับรู้ ทำให้ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้บุตรหลานมาเรียนในสายอาชีวะ จึงทำให้กำลังคนในส่วนนี้


พบกับกับบุคลากรในแวดวงอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้างและสาขาวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์ในแวดวงอาชีวศึกษา


“... ส่วนมุมมองในเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะ ผมคิดว่า ถ้าไม่ได้มาสัมผัสการเรียนสายอาชีวะหรือเทคนิคด้วยตัวเองจริง ๆ ก็คงจะมองแต่สิ่งที่สื่อนำเสนอไปในทางที่ไม่ดี ทุกสังคมก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน มีทั้งด้านดี


“... ส่วนมุมมองในเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะ ผมคิดว่า ถ้าไม่ได้มาสัมผัสการเรียนสายอาชีวะหรือเทคนิคด้วยตัวเองจริง ๆ ก็คงจะมองแต่สิ่งที่สื่อนำเสนอไปในทางที่ไม่ดี ทุกสังคมก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน มีทั้งด้านดีและไม่ดี สังคมมักคุ้นชินกับภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเท่านั้นเอง ทั้งที่จริงด้านดี ๆ ก็มี นักเรียนอาชีวะช่วยงานจิตอาสาก็มีมากมาย... ” นายอิศรา บุญธรรม นักศึกษาสาขาช่างก่อสร้างระดับ ปวช. ปี 3 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กล่าว...


สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ Contractors’times ฉบับ 475  >> https://drive.google.com/open?id=1dATuMsQD7Xn7c8BpqkYcUiJ4DIVF0Ikn


 


 


 


 


 


 

ข่าวช่าง
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved