ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญร่วมเสวนา "แนวทางในการต่อสัญญางานภาครัฐ จากผลกระทบโควิด"
ขอเชิญร่วมเสวนา "แนวทางในการต่อสัญญางานภาครัฐ จากผลกระทบโควิด"
24 September 2020 เวลา 10:35 น.

ขอเชิญร่วมเสวนา "แนวทางในการต่อสัญญางานภาครัฐ จากผลกระทบโควิด

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ออก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับแก่คู่สัญญา หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือ ข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจกกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางวดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ ข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบให้ชัดเจนมากขึ้น วิศวกรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดให้มีการเสวนาในเรื่อง ดังกล่าวขึ้นโดยมีกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการ

12.30 น.            ลงทะเบียนรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

13.00-16.00 น.   "แนวทางในการต่อสัญญางานภาครัฐ จากผลกระทบโควิด"

                  ผู้ร่วมเสวนาโดย   

-นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ : อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4  สำนักอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4  สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

-นายสมศักดิ์  ภู่สกุล : ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

-นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล : นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง : นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

                       ดำเนินรายการโดย

-นายทศพร ศรีเอี่ยม : กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา >>> ที่นี่  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ประสานงาน : คุณมธุรส อยู่ทอง โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 533 อีเมล maturos@eit.or.th

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved