ACTIVITIES

EVENT > ขอความร่วมมือท่านสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้าง ตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคก่อสร้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2564
ขอความร่วมมือท่านสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้าง ตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคก่อสร้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2564
12 November 2021 เวลา 14:08 น.

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือท่านสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้าง ตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคก่อสร้าง #ประจำเดือนพฤศจิกายน2564

** https://forms.gle/sFYwScmLS8FL7LtU7

** ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 **

สมาคมฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ ในการนำไปใช้หารือกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นการช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป โดย #ผลสรุปจะมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมาก #ขอให้ทุกท่านช่วยให้ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องและสะท้อนความเป็นจริงของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมากที่สุด

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกได้ว่าชื่อผู้ตอบจะเป็นความลับหรือลงชื่อเพื่อรับการติดต่อกลับ (สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย :: คุณจิตสุภา 08-6730-7947 / คุณรัชณภัค 08-9696-1935)

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved