ACTIVITIES

EVENT > ขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐาน : บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
ขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐาน : บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
28 September 2022 เวลา 14:52 น.

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการทบทวนข้อกำหนดรายการต่าง ๆ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดหรือแก้ไขมาแล้วทุก ๆ 5 ปี โดยให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์มีหนังสือเวียนถามความเห็นจากคณะกรรมการวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในด้านนี้ จึงขอส่งมายังท่านเพื่อพิจารณาว่าเห็นควรให้ใช้มาตรฐานดังกล่าวต่อไป หรือแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกมาตรฐานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อคิดเห็นในแบบเสนอข้อคิดเห็น แล้วส่งคืนสำนักงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จักขอบพระคุณยิ่ง

แบบฟอร์มดาวน์โหลดเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา > มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บานประตูแผ่นไม้ประกอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.192-2549 และแบบสอบถามข้อคิดเห็น

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved