ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการฝึกอมรบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป"
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการฝึกอมรบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป"
09 February 2024 เวลา 09:55 น.
#ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการฝึกอมรบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป"
บรรยายโดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
⟩⟩ อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
⟩⟩ อ.ทักษพร รักอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง
⟩⟩ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
 
– สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form https://forms.gle/bPUbGeRQkCy7hPuL7
– ติดต่อสอบถาม โทร. 08-1593-6192
Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved