INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมัยวาระปี พ.ศ. 2564 - 2566
ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมัยวาระปี พ.ศ. 2564 - 2566
23 February 2021 เวลา 16:42 น.

ประกาศ ที่ 0023 / 2564
รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร
สมัยวาระปี พ.ศ. 2564-2566

  ......................................................

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศเลขที่ 002/2564  เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร สมัยวาระปี พ.ศ.2564-2566 และประกาศที่ 0577/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อการเลือกตั้งได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และให้ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร สมัยวาระปี พ.ศ.2564-2566 ดังนี้ 

1) ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม 1 ราย คือ

ลำดับหมายเลข

ชื่อ-สกุล

บริษัท

1

   นางสาวลิซ่า  งามตระกูลพานิช

บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

 2) ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหาร 14 ราย คือ

ลำดับหมายเลข

ชื่อ-สกุล

บริษัท

1

  นายสมชัย       สันตินิภานนท์

บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด

2

  นายมานะวิทย์  ชัยสมบัติ

บริษัท มงคลวิทย์ จำกัด

3

  นายพงษ์ศักดิ์   ดิฐพงศ์ภักดี

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

4

  นายศิรวัจน์      โอฬารธนสิน

บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด

5

  นายประเสริฐ    คงเคารพธรรม

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

6

  นายดนุช         ยนตรรักษ์

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด

7

  นายปิติพันธุ์     ธนศรีวนิชชัย

บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด

8

  นายกานต์       ชัยเจริญไมตรี

บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด

9

  นายรุจน์ทัย     รักราชการ

บริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด

10

  นายศรันย์       โรจน์เลิศจรรยา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

11

  นายวินัย         สุวรรณขจิต

บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด

12

  นายธนัท         เวสารัชชานนท์

บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด

13

  นางสาววิภาวี   จิรังบุญกุล

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด

14

  นายปิยะดิษฐ์   อัศวศิริสุข

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 18 สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ หรือเสนอชื่อ หรือสนับสนุน ผู้สมัครเป็นกรรมการประเภทเลือกตั้ง คือ
(1) สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกภาพติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง และไม่ค้างชำระค่าบำรุงหรือเงินอื่นใดต่อสมาคมฯ หรือ
(2) สมาชิกตลอดชีพ 
และข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 42 บัญญัติว่า “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 18 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องเข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงได้คนละ 1 เสียง สมาชิกดังกล่าวที่มิได้มาประชุม แต่ได้มอบฉันทะ ต้องเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริหารของนิติบุคคลนั้นมาแทน โดยถูกต้องตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียงเช่นกัน”

ดังนั้น สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นนิติบุคคล และประสงค์จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคล โดยระบุให้หุ้นส่วนหรือกรรมการบริหารของนิติบุคคลนั้น เป็นผู้รับมอบอำนาจ และแนบหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจทุกคน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ มายื่นในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ยังมิได้ชำระค่าบำรุงประจำปี ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล  เรสซิเดนซ์  ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-4471-3 หมายเลขโทรสาร 02-251-4474 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ ที่นี่ >>ประกาศรายนามรับผู้สมัครเลือกตั้ง ฯ                           

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่   19 กุมภาพันธ์ 2564

                                                                                                     (นายอังสุรัสมิ์  อารีกุล)
                                                                                           นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
                                                                                                       ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved