INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT ประกาศ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างขุดลอกฯ
ประกาศ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างขุดลอกฯ
03 August 2022 เวลา 10:33 น.

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง #สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล #สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ของกรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นต้นไป [ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ]

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved