INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT นายกำลาภ วิวัฒน์พลกุล กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติตตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบกิจการก่อสร้าง
นายกำลาภ วิวัฒน์พลกุล กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติตตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบกิจการก่อสร้าง
22 September 2022 เวลา 11:56 น.

นายกำลาภ วิวัฒน์พลกุล กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติตตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบกิจการก่อสร้าง กรณีการแก้ไขปัญหาการตั้งโรงงานชั่วคราวเพื่อประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและโรงงานแอสฟัลต์ติคคอนกรีตในเขตผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยมี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุุม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล [ 21 กันยายน 2565 ]

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved