INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีนิติบุคคลออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีนิติบุคคลออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
03 October 2022 เวลา 13:21 น.

ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

สืบเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับข้อสอบถามจากหน่วยงานของรัฐกรณีมีนิติบุคคลที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ออกหนังสือค้ำประกันให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อทราบและระมัดระวังในการนำหนังสือค้ำประกันที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ไปเป็นหลักประกันสัญญาการก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ >> หนังสือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สืบค้นข้อมูลรายชื่อธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ได้ที่ >> https://www.bot.or.th/app/BotLicenseCheck  หรือติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213
Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved