INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ
13 May 2024 เวลา 15:50 น.

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ร่วมคณะของ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และรองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนหอการค้าจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน [ 13 พฤษภาคม 2567 ]

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved