Strategic

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของประเทศ

เป้าประสงค์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้นำในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ
ตัวชี้วัด
 1. จำนวนของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
 2. ระดับความสำเร็จการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง
 3. ระดับความสำเร็จในการลำดับความสำคัญของประเด็นความมั่นคงหลัก
 4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
 1. กำหนดทิศทาง เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 2. กำหนดท่าทีที่เหมาะสมในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของประเทศ

เป้าประสงค์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้นำในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ
ตัวชี้วัด
 1. จำนวนของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
 2. ระดับความสำเร็จการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง
 3. ระดับความสำเร็จในการลำดับความสำคัญของประเด็นความมั่นคงหลัก
 4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
 1. กำหนดทิศทาง เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 2. กำหนดท่าทีที่เหมาะสมในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของประเทศ

เป้าประสงค์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้นำในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ
ตัวชี้วัด
 1. จำนวนของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
 2. ระดับความสำเร็จการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง
 3. ระดับความสำเร็จในการลำดับความสำคัญของประเด็นความมั่นคงหลัก
 4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
 1. กำหนดทิศทาง เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 2. กำหนดท่าทีที่เหมาะสมในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved