ACTIVITIES

EVENT > ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
13 November 2020 time 10:19

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการก่อสร้าง

ด้วยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.2/ว545  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เรื่องเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ  

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved