ACTIVITIES

EVENT > การรับสมัครผู้สังเกตการณ์ (Independent Observer)
การรับสมัครผู้สังเกตการณ์ (Independent Observer)
22 June 2022 time 11:32

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 16 , 17 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชน (ผู้สังเกตการณ์) ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน การทุจริต ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เห็นชอบให้องค์กรต่อด้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) มอบหมายให้ เป็นผู้สรรหา คัดเลือกภาคประชาชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ มาทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ตาม พ.ร.บ.นั้น

ปัจจุบันองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน สภาวิชาชีพ ต่าง ๆ และภาคประชาชน ทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ 220 คน แต่ยังไม่เพียงพอต่อโครงการที่เข้าร่วม โครงการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ พ.ศ.2560 , โครงการร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 (PPP) และ โครงการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2564 (EEC) อีกเป็นจำนวนมาก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เห็นว่าหน่วยงานท่าน เป็นหน่วยงานที่มีสมาชิกใน สมาคม ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ ตามโครงการข้อตกลงคุณธรรมได้เป็นอย่างยิ่ง ทางองค์กรฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกในสมาคม ท่านที่มี ความประสงค์เป็นผู้สังเกตการณ์ โดยสามารถสมัครผ่านระบบ 2 ช่องทาง ได้แก่

  • สมัครผ่านช่องทาง www.actip.net (สมัครผู้สังเกตการณ์)
  • สมัครผ่านซ่องทาง www.cgd.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายเผด็จตึก สิงห์ทอง โทร.097-990-9292
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0:26138863-66 โทรสาร 0:28136600

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved