ACTIVITIES

EVENT > ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
23 January 2023 time 15:18

ด้วยกรมที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

กรมที่ดินจึงขอความอนุเคราะห์ท่านแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม ลิงก์นี้ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 // แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น

ท่านสามารถส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังกรมที่ดิน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ legal@dol.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข  02-143-9062

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดส่งความเห็นให้กรมที่ดินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จักขอบคุณยิ่ง

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved