ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญร่วมงานเสวนา "การยื่นขออนุญาตออนไลน์ และกฎหมายควบคุมอาคารใน กทม."
ขอเชิญร่วมงานเสวนา "การยื่นขออนุญาตออนไลน์ และกฎหมายควบคุมอาคารใน กทม."
01 มิถุนายน 2566 เวลา 15:47 น.

#ประชาสัมพันธ์  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเสวนา "การยื่นขออนุญาตออนไลน์ และกฎหมายควบคุมอาคารใน กทม." 
ด้วย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานควบคุมอาคาร จะจัดงานเสวนา "การยื่นขออนุญาตออนไลน์ และกฎหมายควบคุมอาคารใน กทม." วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตทางออนไลน์ และกฎหมายควบคุมอาคารในกรุงเทพมหานคร เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาในการดำเนินการ และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยงานเสวนาจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ-กรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวิศณุ ทรัพย์สมพล) เป็นประธานสำนักการโยธา 
================

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานควบคุมอาคาร
โทร. 02-203-2400 ต่อ 2052 โทรสาร 02-2032459

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved