ACTIVITIES

EVENT > ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพอลิพรอลิลีนสำหรับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพอลิพรอลิลีนสำหรับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น
02 February 2024 time 15:22

ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพอลิพรอลิลีนสำหรับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้พิจารณาเห็นควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพอลิพรอลิลีนสำหรับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น นั้น

บัดนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ และเห็นควรเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าว ก่อนนำเสนอคระกรรมการวิชาการรายสาขาพิจารณาให้ได้ข้อยุติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อคิดเห็นพร้อมเหตุผลในแบบเสนอข้อคิดเห็นแล้วส่งคืนสำนักงาน ภายใน 30 วัน ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานและแบบสอบถามข้อคิดเห็น

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved