ACTIVITIES

EVENT > การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
22 June 2020 time 11:31

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค 0433.2 / ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

โดยกรมบัญชีกลางได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากเดิมร้อยละ 6 ต่อปี เป็นร้อยละ 5 ต่อปี พร้อมทั้งปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ใหม่ ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง ค่ะ

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved