INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT คณะกรรมการบริหารร่วมเข้าโครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คณะกรรมการบริหารร่วมเข้าโครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
28 เมษายน 2566 เวลา 15:20 น.

นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง, นายประเสริฐ คงเคารพธรรม อุปนายก และนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการ นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วม "โครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" จัดโดยกรมบัญชีกลาง ณ ห้อง Urbino ชั้น 5 อาคารแกรนด์พาลาซโซ โรงแรมเดอะพาลาซโซ ถนนรัชดาภิเษก [ 27 เมษายน 2566 ]

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved